Railverkeerslawaai

Plicht tot akoestisch onderzoek
De overheid is, bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen, binnen de zone van bestaande spoorwegen, de aanleg van nieuwe spoorwegen en de reconstructie van bestaande spoorwegen verplicht om een akoestisch onderzoek uit te voeren

Berekening geluidsbelasting
Op 1 juli 2012 is het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 in werking getreden. De geluidsbelasting zal conform dit voorschrift worden berekend met het akoestisch rekenprogramma Geomilieu. Is de geluidsbelasting meer dan de voorkeursgrenswaarde op grond van de Wet geluidhinder dan is aanvullend onderzoek nodig naar de bron- en/of overdrachtsmaatregelen.

Bron en overdrachtsmaatregelen
Voorbeelden van bronmaatregelen zijn het slijpen van de rails of het aanbrengen van raildempers. Bij overdrachtsmaatregelen moet worden gedacht aan het vergroten van de afstand en/of het plaatsen van afschermende voorzieningen.

Procedure hogere grenswaarde
Is het niet mogelijk om bron- en/of overdrachtsmaatregelen te nemen dan zal de belanghebbende een hogere waarde moeten aanvragen. Dit kan tot de in de Wet geluidhinder vastgestelde maximale grenswaarde. Per 1 januari 2007 zijn gemeenten bevoegd een hogere waarde vast te stellen voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting. Moet een hogere waarde worden vastgesteld voor de aanleg of wijziging van een hoofdspoorweg, in beheer bij het Rijk, dan blijft de provincie bevoegd.

Nu de gemeente in veel gevallen zelf de hogere waarde vast moet stellen is het nog belangrijker om te motiveren waarom bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet toepasbaar zijn of als niet voldoende doelmatig worden aangemerkt.