Wegverkeerslawaai

Plicht tot akoestisch onderzoek
De overheid is verplicht om een akoestisch onderzoek uit te voeren bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen, binnen de zone van bestaande wegen, de aanleg van nieuwe wegen en de reconstructie van bestaande wegen.

Berekening geluidsbelasting
Op 1 juli 2012 is het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 in werking getreden. De geluidsbelasting zal conform dit voorschrift worden berekend met het akoestisch rekenprogramma Geomilieu. Is de geluidsbelasting meer dan de voorkeursgrenswaarde op grond van de Wet geluidhinder dan is aanvullend onderzoek nodig naar de bron- en/of overdrachtsmaatregelen.

Bron- en overdrachtsmaatregelen
Bij bronmaatregelen kunt u denken aan het verminderen van de verkeersintensiteit op de betreffende weg, het verlagen van de rijsnelheid of het toepassen van een stil type wegdek. Ook het treffen van overdrachtsmaatregelen, zoals het vergroten van de afstand bron-ontvanger en/of het plaatsen van afschermende voorzieningen (geluidsschermen) is vaak een goede oplossing.

Procedure hogere grenswaarde
Is het niet mogelijk om bron- en/of overdrachtsmaatregelen te nemen dan zal de belanghebbende een hogere waarde moeten aanvragen. Dit kan tot de in de Wet geluidhinder vastgestelde maximale grenswaarde.

Nu de gemeente in veel gevallen zelf de hogere waarde vast moet stellen is het nog belangrijker om te motiveren waarom bron- en/of overdrachtsmaatregelen niet toepasbaar zijn of als niet voldoende doelmatig worden aangemerkt.